Видавнича діяльність

Veb-storinka zbirnyka naukovyh pratc

УДК 331.45≈ 614.839; 546.49; 627.413; 6220.9

Проблеми охорони праці в Україні : Збірник наукових праць. – К. : ДУ «ННДІПБОП», 2018. – Вип. 34. – 194 с.

Редактор Н. В. Остапчук

Над випуском працювала Н. В. Остапчук

Підписано до друку 21.11.2018 р., формат 60 х 84 1/16.

Папір BERGA speed (80 g/m2).

Друк – офсетний. Ум.-друк. арк. – 9,54. Наклад –100 прим.