Аспірантура та докторантура

Підготовка наукових кадрів

Підготовка наукових кадрів здійснюється через аспірантуру з відривом і без відриву від виробництва за фахом охорона праці, а також з прикріпленням пошукувачів наукового ступеня для написання дисертацій.

В інституті діє докторантура (наказ МОН України від 30.12.09 №1247) та аспірантура (наказ МОН України від 25.04.07 №328).

За останні 5 років в інституті було підготовлено та захищено 8 кандидатських та 1 докторська дисертація, з них співробітниками інституту - 3 кандидатські та 1 докторська дисертація.

Відповідно до наказу ВАК України від 29.04.09 №215 на виконання постанови президії ВАК України №12-08/1 від 28 квітня 2009 р. в інституті створена спеціалізована вчена рада Д 26.802.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.26.01 - Охорона праці.

Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 року №1-05/4 періодичне наукове видання інституту "Проблеми охорони праці в Україні" внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю 05.26.01 - Охорона праці.

Здобувач наукового ступеня кандидата наук допускається до захисту дисертації після складення кандидатських іспитів: з іноземної мови, філософії та охорони праці.

Здобувач наукового ступеня кандидата наук, який не має повної вищої освіти в галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, складає додаткові кандидатські іспити, перелік яких визначає спеціалізована вчена рада за програмами, затвердженими МОН. Про дату складення додаткових кандидатських іспитів необхідно повідомити ДАК не пізніше ніж за місяць.

Організація, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач, проводить попередню експертизу дисертації та робить висновок про її наукову та практичну цінність. Висновок видається здобувачеві не пізніше ніж через два місяці після надходження для попередньої експертизи кандидатської та не пізніше ніж через три місяці — докторської дисертації. Керівник організації несе персональну відповідальність за якість, об’єктивність і своєчасність підготовки висновку.

У разі відмови організації підготувати обґрунтований висновок здобувач має право звернутися до ДАК для визначення подальшої процедури захисту дисертації.

Спеціалізована вчена рада:

- приймає для попереднього розгляду дисертацію за наявності супровідних документів. Процедура попереднього розгляду дисертації регулюється положенням про спеціалізовані вчені ради;

- має право приймати до розгляду докторську дисертацію не раніше ніж через два місяці, а кандидатську — не раніше ніж через місяць з дня розсилання здобувачем обов’язкових примірників видань, в яких опубліковано праці здобувача, що відображають основні результати дисертації;

- приймає до захисту докторську дисертацію не пізніше ніж через три місяці після подання здобувачем усіх документів, а кандидатську — не пізніше ніж через два місяці.

Рада приймає дисертацію для попереднього розгляду за наявності супровідних документів за встановленим переліком:

1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

3. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).

4. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).

5. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки (2 примірники).

Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) у разі зміни здобувачем імені.

6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (зі змінами).

7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.

8. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук, виданий ДАК України (2 примірники), для здобувачів наукового ступеня доктора наук.

У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).

9. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий  організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завіду­вачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, докто­ром наук, затверджується керівником установи і скріплюється печат­кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами

Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

Забороняється усувати недоліки, виявлені у дисертації спеціалізованою вченою радою після прийняття її до захисту, та в авторефераті — після його розсилання.

Згідно з вимогами до захисту дисертацій здобувачі наукового ступеня повинні надати повне опублікування основних наукових результатів дисертаційних робіт, які
подаються на здобуття наукових ступенів доктора або кандидата наук, і є однією з основних передумов для розгляду цих робіт.

Спеціалізована вчена рада приймає до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук у вигляді опублікованої монографії за таких умов:

1. Монографія повинна бути опублікована без співавторів.

2. Монографія має обов’язково містити результати наукових досліджень автора, опубліковані раніше в наукових фахових виданнях України або інших країн, які відповідають умовам підпункту 3.1  пункту 3 цього наказу.

3. Обсяг основного змісту монографії для здобуття наукового ступеня доктора наук не менше 10 обліково-видавничих аркушів.

4. Наявність рецензій не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації, про що має бути зазначено у вихідних даних монографії.

5. Наявність рекомендації вченої ради наукової установи, організації або вищого навчального закладу про опублікування монографії, про що має бути зазначено в її вихідних даних.

6. Тираж не менше 300 примірників.

7. Наявність міжнародного стандартного номера книги ISBN.

8. Повне дотримання вимог щодо редакційного оформлення монографії згідно з державними стандартами України.

9. Наявність монографії у фондах бібліотек України, перелік яких затверджено наказом голови ВАК України від 4 квітня 2000 року № 176 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 14.06.2000 за №353/4574.

Спеціалізована вчена рада приймає до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за таких умов:

1. Наявність не менше 20 публікацій за темою дисертації у наукових фахових журналах, а також в інших періодичних наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України (їх перелік затверджує ВАК України) або інших країн, причому за висновком спеціалізованої вченої ради при прийнятті дисертації до захисту до цієї мінімальної кількості замість трьох статей можуть бути долучені три авторських свідоцтва про винахід або три патенти, які безпосередньо стосуються  наукових результатів дисертації, а не більше 5 статей може бути опубліковано у електронних наукових фахових виданнях.

Не зараховуються публікації, у яких відсутній повний опис наукових результатів, що засвідчує їх достовірність, або в яких повторюються результати, опубліковані раніше в інших наукових публікаціях, що ввійшли до мінімальної кількості публікацій, які зараховує ВАК.

Спеціалізована вчена рада приймає до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за умови наявності не менше 3 публікацій у наукових фахових журналах, а також в інших періодичних наукових  (зокрема електронних) фахових виданнях України (їх перелік затверджує ВАК України)  або інших країн, причому за висновком спеціалізованої вченої ради при прийнятті дисертації до захисту до цієї мінімальної кількості замість однієї статті може бути долучене одне авторське свідоцтво про винахід або один патент, які безпосередньо стосуються наукових результатів дисертації, а одна із статей може бути опублікована у електронному науковому фаховому виданні.

Здобувачі повинні також додержуватись наступних вимог:

1. Апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, школах є обов’язковою.

2. Обов’язковою вимогою до наукових публікацій здобувачів є наявність в одному випуску (номері) журналу (або іншого друкованого видання) не більше однієї статті здобувача за темою дисертації.

3. До списку наукових праць, у яких висвітлюється основний зміст дисертації, не можна включати дві чи більше фактично тотожних за науковим змістом статей, опублікованих  у наукових фахових виданнях.

Додаткову інформацію щодо захисту дисертацій можна отримати на сайті ВАК України http://www.vak.org.ua/normat.php.

Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України

фахові_26.06.17.doc

 

Склад спеціалізованих вчених рад

СР склади_26.06.17.doc

 

Наказ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року

Наказ_СР_26.06.17.doc

 

Положення про спеціалізовану раду

положення про спец раду.rar

 

Вимоги до оформлення дисертації

вимоги до оформлення дисертації.rar

 


Автореферати, відгуки офіціний опонентів та дисертацій здобувачів

Занько Сергій Миколайович: "ЗНИЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО РИЗИКУ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІДРАВЛІЧНИХ НАСОСІВ БЕЗРОЗБІРНИМ ВІДНОВЛЕННЯМ ПЛУНЖЕРНИХ ПАР"

Автореферат.pdf

Відгук офіційного опонента (Мотрич.М.М.).pdf

Відгук офіційного опонента (Бєліков А.С).pdf

Дисертація.pdf

Зачепа Наталія Василівна: "ЗАХОДИ І ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АСИНХРОННИХ МАШИН"

Автореферат.pdf

Відгук офіційного опонента (Глива В.А.).pdf

Відгук офіційного опонента (Подольцев О.Д.).pdf

Дисертація.pdf

Сірик Аліна Олегівна: "МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ГОСПОДАРСТВІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ"

Автореферат.pdf

Відгук  офіційного опонента (Глива В.А.).pdf

Відгук  офіційного опонента (Ляшенко С.О.).pdf

Дисертація.pdf

 

Халіль Вікторія Вячеславівна: "УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НЕБЕЗПЕК НА МАШИНОБУДІВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ"

Автореферат.pdf

Відгук  офіційного опонента (Володченков Н.В.).pdf

Відгук  офіційного опонента (Сукач С.В.).pdf

Дисертація.pdf

 

Ільчук Оксана Степанівна: "ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ МЕТОДАМИ БЕНЧМАРКІНГУ"

Автореферат.pdf

Відгук офіційного опонента (Лапшин О.О.).pdf

Відгук офіційного опонента (Романенко Н.В.) 2.pdf

Дисертація.pdf

Калінчик Віталій Васильович: "ПЛАНУВАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ НА ОСНОВІ МОНІТОРИНГУ ФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРОДОВИЩА"

Автореферат.pdf

Відгук офіційного опонента (Лапшин О.О.).pdf

Відгук офіційного опонента (Євтушенко О.В.).pdf

Дисертація.pdf

 

Лях Юрій Михайлович: "УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЗОВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ"

Автореферат.pdf

Відгук офіційного опонента (Сукач С.В.).pdf

Відгук офіційного опонента (Сірик А.О.).pdf

Дисертація.pdf

Радіонов Микола Олександрович: "ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ"

Автореферат.pdf

Відгук офіційного опонента (Глива.В.А.).pdf

Відгук офіційного опонента (Войналович О.В.).pdf

Дисертація.pdf

 

Категорія: