Експертиза

 
ПОЛОЖЕННЯ

про Єдину систему науково-технічної підтримки державного нагляду 
за промисловою безпекою та охороною праці
Положення про Єдину систему науково-технічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці (далі - Положення) визначає основні завдання Єдиної системи науково-технічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці, виконавців цих завдань, їх права, обов'язки та організацію взаємовідносин.

1. Загальні положення

1.1. Визначення понять і термінів
Науково-технічна підтримка державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці (далі - науково-технічна підтримка) - це скоординована наукова, науково-технічна, експертна і освітня діяльність, спрямована на досягнення розвитку, удосконалення та підвищення ефективності державного нагляду і контролю, що здійснює Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (далі - Держгірпромнагляд).
Єдина система науково-технічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці (далі - Система) - це форма здійснення науково-технічної підтримки через об'єднання виконавців цієї підтримки та видів їхньої діяльності в сфері промислової безпеки та охорони праці.
Суб'єкти Системи - виконавці науково-технічної підтримки, які знаходяться в сфері управління Держгірпромнагляду та є суб'єктами господарювання - юридичними особами.
1.2. Положення про Систему поширюється на підприємства, установи, організації, які знаходяться в сфері управління Держгірпромнагляду.
1.3. Система створюється за рішенням Держгірпромнагляду з метою сприяння виконанню покладених на нього завдань шляхом надання науково-технічної підтримки. Держгірпромнагляд здійснює контроль за функціонуванням системи, а також має право реформувати Систему та реорганізовувати суб'єкти Системи.
1.4. Цілями створення Системи є:
об'єднання потенціалу суб'єктів Системи для підвищення ефективності науково-технічної підтримки;
організація проведення спільних видів діяльності суб'єктів Системи за єдиними процедурами;
постійний контроль і координація діяльність суб'єктів Системи;
створення умов для розвитку суб'єктів Системи, посилення їх науково-технічного потенціалу, освоєння сучасних методів і засобів науково-технічної, експертної та освітньої діяльності.
1.5. У сфері господарювання Система функціонує в межах внутрішніх відомчих відносин між учасниками цих відносин: Держгірпромнаглядом, який здійснює щодо інших учасників відносин організаційно-господарські повноваження на основі розпорядження власністю, та суб'єктами Системи: Національним науково-дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці (далі - ННДІПБОП), який є уповноваженою організацією з питань наукового забезпечення державного нагляду за промисловою безпекою, експертно-технічними та з оцінки відповідності центрами (далі - ЕТЦ), Головним навчально-методичним центром (далі - ГНМЦ).
1.6. Зміст і форма відносин між суб'єктами Системи базуються на внутрішніх відомчих відносинах у сфері господарювання, що відображені в Положенні про Держгірпромнагляд, статутах ННДІПБОП, ЕТЦ, ГНМЦ і визначаються цим Положенням.
1.7. Між суб'єктами Системи, як суб'єктами господарювання, існують господарсько-виробничі відносини, що виникають між ними при безпосередньому здійсненні господарської діяльності в межах встановленого правового господарського порядку та з додержанням вимог законодавства.
1.8. Спірні питання між суб'єктами Системи вирішуються шляхом: переговорів або розгляду спору Радою керівників суб'єктів Системи (далі - Рада) як між суб'єктами Системи;
переговорів - у межах господарсько-виробничих відносин як між суб'єктами господарювання.
1.9. Система функціонує на принципі науково-організаційної координації діяльності суб'єктів Системи.
1.10. З числа суб'єктів Системи Держгірпромнагляд призначає головну організацію з науково-технічної підтримки державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці (далі - головна організація).

2. Діяльність Системи та суб'єктів Системи

2.1. Основні завдання Системи науково-технічної підтримки
Основними завданнями Системи є:
розроблення, реалізація та коригування стратегії діяльності з науково-технічної підтримки;
проведення єдиної технічної політики при здійсненні аудиту з промислової безпеки та охорони праці, випробувань, неруйнівного контролю, технічних оглядів та експертного обстеження об'єктів підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
методичне, нормативно-правове, науково-технічне, інформаційно-технічне забезпечення діяльності Системи;
координація робіт і досліджень, спрямованих на забезпечення сучасного рівня діяльності з науково-технічної підтримки;
створення баз даних про устатковання та об'єкти підвищеної небезпеки, аналіз стану їх виробничої небезпеки, розроблення заходів щодо зниження експлуатаційних ризиків;
підвищення науково-технічного рівня персоналу, що здійснює діяльність з науково-технічної підтримки;
розвиток конкурентних переваг суб'єктів Системи, заснованих на знаннях, навичках та здібностях їх працівників і на застосуванні передових методів і засобів виконання робіт;
впровадження і розвиток системи аудиту з промислової безпеки та охорони парці на виробництві;
допомога суб'єктам господарювання щодо розроблення, впровадження та вдосконалення систем управління охороною праці на виробництві;
розширення сфери діяльності з оцінки відповідності продукції, засобів виробництва та персоналу на основі сучасної світової практики в цій сфері
2.2. Основні завдання головної організації
Головна організація з науково-технічної підтримки:
2.2.1. Розроблює:
стратегію та методологічні основи діяльності з науково-технічної підтримки;
стратегію проведення наукових і науково-технічних досліджень і експертиз у сфері промислової безпеки, охорони праці;
критерії оцінки ефективності діяльності з науково-технічної підтримки;
2.2.2.  Затверджує:
документи, що регулюють діяльність Системи в порядку, визначеному Держгірпромнаглядом, крім таких, що затверджуються безпосередньо Держгірпромнаглядом.
2.2.3.  Організовує:
роботу постійних і тимчасових робочих колективів для проведення наукової та науково-технічної експертизи, розроблення нормативно-правових актів, інших документів у процесі діяльності з науково-технічної підтримки;
систему функціонування нормативного і методичного забезпечення суб'єктів Системи та третіх осіб;
науково-технічне та інформаційно-технічне забезпечення суб'єктів Системи;
семінари, конференції, обмін досвідом за тематикою діяльності з науково-технічної підтримки;
2.2.4.  Здійснює:
аналіз даних про технічний стан об'єктів, машин, механізмів і устатковання підвищеної небезпеки;
розроблення на основі аналізу баз даних пропозицій до організації державного нагляду та науково-технічної підтримки;
перевірку якості виконання робіт з науково-технічної підтримки суб'єктами Системи та робіт з експертизи, технічних оглядів, випробувань, неруйнівного контролю, що проводять експертні та спеціалізовані організації;
контроль якості підготовки експертів технічних з промислової безпеки.
2.3.  Основні права та обов'язки головної організації
2.3.1. Основні обов'язки головної організації:
виконувати завдання головної організації у відповідності з чинним законодавством, дорученнями Держгірпромнагляду та цим Положенням;
сприяти розвитку та вдосконаленню діяльності Системи та суб'єктів Системи;
дотримуватися принципу об'єктивності та однакового підходу при виконанні своїх функцій і вирішенні питань співпраці з суб'єктами Системи.
2.3.2. Основні права головної організації:
звертатися до Держгірпромнагляду з питань діяльності, розвитку та удосконалення Системи та її суб'єктів і пропонувати шляхи їх вирішення;
одержувати в межах внутрівідомчих відносин необхідну допомогу і підтримку (організаційну, управлінську, матеріально-технічну тощо) для виконання поставлених перед нею завдань;
залучати суб'єктів Системи до вирішення питань Системи, в тому числі на договірних засадах;
будувати господарсько-виробничі відносини з суб'єктами Системи на договірних засадах;
брати участь в організаційних заходах Держгірпромнагляду щодо суб'єктів Системи.
2.4. Основні завдання суб'єктів Системи
Основними завданнями є:
науково-технічні роботи з питань охорони праці, промислової безпеки, охорони надр;
оцінка технічного стану об'єктів та засобів виробництва, машин, механізмів і устатковання підвищеної небезпеки, транспортних засобів;
експертна оцінка стану промислової безпеки виробництв, суб'єктів господарювання щодо їх спроможності виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати устатковання підвищеної небезпеки, піднаглядове Держгірпромнагляду;
експертиза проектної та технічної документації, в тому числі щодо потенційно небезпечних об'єктів і об'єктів підвищеної небезпеки;
технічне забезпечення реєстраційної та дозвільної діяльності;
аудит охорони праці та промислової безпеки на виробництві;
формування баз даних про технічний стан об'єктів виробництва, аналіз стану їх небезпеки, опрацювання заходів зі зниження виробничих і професійних ризиків;
методичний супровід заходів зі створення та діяльності Системи психофізіологічної експертизи працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки;
дослідження умов праці та психофізіологічного стану працівників;
забезпечення підвищення кваліфікаційного рівня фахівців державного нагляду та суб'єктів Системи відповідно до вимог нормативно-правових актів, сучасних професійних вимог та доручень Держгірпромнагляду.
2.5. Основні права та обов'язки суб'єктів Системи
2.5.1. Основними обов'язками є:
дотримуватися норм і порядку діяльності, визначених цим Положенням;
сприяти функціонуванню та розвитку Системи, будувати відносини з іншими суб'єктами Системи і головною організацією без порушення корпоративних та індивідуальних інтересів;
розвивати свій науково-технічний потенціал.
2.5.2. Основними правами є:
подавати до Держгірпромнагляду і головної організації пропозиції про розвиток Системи та індивідуальний розвиток і вимагати їх розгляду;
звертатися за методичною допомогою до головної організації для забезпечення індивідуального розвитку;
одержувати в межах внутрівідомчих відносин необхідну допомогу та підтримку (організаційну, управлінську, матеріально-технічну тощо) для виконання поставлених перед ними завдань;
самостійно визначати рівень своєї підготовки і планувати заходи щодо індивідуального розвитку;
брати участь в організаційних заходах Держгірпромнагляду щодо суб'єктів Системи.

Категорія: