Послуги

-Виконання експертизи підприємств для ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ:
на роботи підвищенної небезпеки і на експлуатацію обладнання підвищенної небезпеки

-ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ:
робочих проектів, технічних умов, проектно-конструкторської документації, технічних завдань

 • Пропозиції щодо співробітництва за тематикою з соціально-економічних проблем охорони праці та промислової безпеки
 • Пропозиції щодо співробітництва за тематикою з охорони праці та профілактики виробничого травматизму
 • Пропозиції щодо співробітництва за напрямом науково-організаційної та інформаційної підтримки в сфері охорони праці
 • Перелік тем (напрямків) робіт відділу інформаційних технологій
 • Перелік нормативних документів, що пропонуються до розповсюдження інститутом
 • Пропозиції щодо співробітництва за напрямом безпеки технологічних процесів у гірництві
 • Пропозиції щодо співробітництва за тематикою з охорони праці та профілактики виробничого травматизму
 • Методика з формування документації системи управління охороною праці та її заповнення
 • Рекомендації щодо розроблення системи профілактики виробничого травматизму (СПВТ) на основі ризикоорієнтованого підходу
 • Пропозиції щодо співробітництва по тематиці охорони праці та профілактики виробничого травматизму
 • Рекомендований перелік профілактичних заходів, що можуть включатися до загальнодержавних, регіональних, галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, у фінансуванні яких Фонд бере участь
 • Рекомендації щодо профілактики нещасних випадків на виробництві, спричинених організаційними факторами
 • Довідник для методичної роботи з охорони праці

У разі письмового звертання до ННДІПБОП працівники науково-дослідної лабораторії аналізу виробничого травматизму, наглядової діяльності та розробки профілактичних заходів (Завідувач лабораторії Єсипенко А.С.) можуть виконати наступні види робіт:

 1. Дослідження та аналіз стану виробничого травматизму в Україні за будь-який рік взагалі, по окремих регіонах, галузях виробництва (вугільна промисловість, сільське господарство, будівництво, машинобудування, соціально-культурна сфера тощо), в т.ч. розподіл нещасних випадків загального та смертельного травматизму, кількість нещасних випадків загального та смертельного травматизму на 1000 працюючих та інші показники травматизму.
 2. Розширений та поглиблений аналіз якості матеріалів розслідування нещасних випадків на виробництві і підготовка інформаційно - аналітичних довідок за результатами аналізу.
 3. Розроблення переліків осередків нещасних випадків зі смертельними наслідками з врахуванням подій і причин нещасних випадків на виробництві, систематизованих за видами економічної діяльності.
 4. Розроблення посібників з розслідування нещасних випадків на виробництві з врахуванням галузі виробництва.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 440-52-47.

Науково-дослідна лабораторія нормативно-правових актів здійснює комплекс робіт за напрямками:

 • розроблення нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів (локальних актів підприємства);
 • проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН) зі складенням повідомлення щодо результатів ідентифікації;
 • складання декларацій безпеки ОПН;
 • перегляд (коригування) декларацій безпеки ОПН;
 • проведення експертизи декларацій безпеки ОПН;
 • розроблення планів локалізації та ліквідації аварій (ПЛА);
 • проведення експертизи аналітичної частини ПЛА;
 • оцінка ризиків для життя та здоров’я працівників на робочому місці;
 • повне або часткове консультаційне супроводження розробки та впровадження системи управління охороною праці (СУОП) на підприємстві;
 • розробка документованих процедур (методик, методичних рекомендацій, критеріїв) для функціонування СУОП на конкретному підприємстві.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном 440-12-49.

У разі письмового звернення до ДУ «ННДІПБОП» співробітники науково-дослідної лабораторії оптимізації систем управління (завідувач лабораторії ‒ Іхно Дмитро Сергійович) можуть виконати наступні види робіт:

 • розроблення нормативно-правових актів з охорони праці;
 • розроблення планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС);
 • ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки зі складанням повідомлення щодо результатів ідентифікації;
 • розрахунок ризиків виникнення аварій та нещасних випадків на виробництві;
 • розроблення декларацій безпеки об'єктів підвищеної небезпеки;
 • розроблення системи управління охороною праці.

Надаються консультаційні послуги експертно-технічним центрам, проводяться узагальнення та схематизація пропозицій щодо розробки нових та коригування діючих нормативно-методичних документів у рамках Єдиної Системи науково-технічної підтримки Державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном: 440-85-04.

 

У разі письмового звернення до ДУ «ННДІПБОП» співробітники науково-дослідної лабораторії науково-організаційної підтримки (завідувач лабораторії ‒ Репін Микола Володимирович) можуть виконати наступні види робіт:
Проведення наукової, науково-технічної та інших видів експертиз з питань промислової безпеки та охорони праці.
Інформаційне обслуговування зацікавлених осіб та організацій з питань промислової безпеки та охорони праці в частині:

 • розробники науково-технічної продукції в галузі промислової безпеки та охорони праці (напрямок діяльності, адреса, телефон);
 • патентний пошук в галузі промислової безпеки та охорони праці;
 • публікації в галузі промислової безпеки та охорони праці;
 • науково-технічні розробки в галузі промислової безпеки та охорони праці;
 • законодавство в галузі промислової безпеки та охорони праці;
 • бази даних в галузі промислової безпеки та охорони праці (створення, актуалізація).

Комп'ютерний набір текстів, друк, оформлення графіків, діаграм за результатами
розрахунків (економічних тощо).
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 440-35-28.

Науково-дослідний сектор сертифікації ЗІЗ та експертизи, виконуючи функції консультаційного центру щодо засобів індивідуального захисту, може надати такі послуги:

 • розробка національних стандартів за відповідною тематикою;
 • розробка технічних умов щодо засобів індивідуального та коллективного захисту;
 • проведення експертизи нормативної документації щодо засобів індивідуального захисту та надання відповідних консультацій;
 • надання консультацій щодо Технічного регламенту засобів індивідуального захисту.

За більш детальною інформацією звертатись за телефоном: (044) 440-97-24,

завідувач сектора – Кобасов Володимир Миколайович.

Створено систему обліку і аналізу нещасних випадків

Лабораторією інформаційних систем розроблено інформаційну систему обліку і аналізу нещасних випадкв на виробництві (для підприємств).

Сиситема розповсюджується на безоплатних умовах.

З приводу впрвадження системи звертатись за тел. (044) 440-42-44.

 

Розробки щодо підвищення рівня технічної ефективності вибухових робіт і сучасних вимог промислової безпеки

Науково-дослідна лабораторія виробничої безпеки ДУ «ННДІПБОП» пропонує керівникам підприємств та організацій послуги по покращенню стану охорони праці в частині безпеки технологічних процесів у гірництві, в т.ч.:

 1. Дослідження проблем безпеки технологічних процесів в гірничому виробництві і вибухової справи.
 2. Дослідження й обгрунтування безпеки праці та виробничої безпеки при переробці мінеральної сировини в гірничорудній промисловості.
 3. Впровадження у виробництво нових, більш безпечних технологічних процесів, обладнання, устаткування, засобів виробництва і контролю в геотехнологіях, вибуховій справі та переробці мінеральної сировини у гірничорудній промисловості.
 4. Розроблення методичних рекомендацій з безпечного поводження з вибуховими матеріалами у гірничодобувній промисловості, будівництві, при веденні спеціальних вибухових робіт на денній поверхні.
 5. Дослідження, аналіз і розроблення науково-технічної і нормативної бази з питань безпеки в геотехнологіях, поводження з вибуховими матеріалами.
 6. Розроблення методичних рекомендації з охорони праці та промислової безпеки під час здійснення державного нагляду за процесами переробки мінеральної сировини.
 7. Розроблення проекту технічного регламенту «Про безпеку технологічних процесів при переробці мінеральної сировини» з метою створення в Україні законодавчої основи для технічного регулювання безпеки праці та виробничої безпеки у сфері переробки мінеральної сировини і гармонізації на європейському рівні діючих в Україні вимог промислової безпеки.
 8. Проведення аналізу законодавства України про охорону праці, зокрема при переробці мінеральної сировини у гірничорудній промисловості, з метою встановлення його відповідності законодавству ЄС з урахуванням національних особливостей нормотворення та визначення умов:
 • за яких слід встановлювати норматив рівня вібрації за величиною вібродози, а також умов, за яких вібраційне навантаження слід визначати для робочого тижня;
 • за яких слід встановлювати граничні рівні випромінювання, пилу;
 • підвищення рівня безпеки і захисту здоров’я працівників, необхідних для захисту їх від шкідливого впливу електромагнітних полів;
 • підвищення рівня безпеки і захисту здоров’я працівників, необхідних для захисту їх від шкідливого впливу шуму;
 • уникнення, розпізнавання і боротьби з виникненням і поширенням пожеж і вибухів та запобігання виникненню вибухонебезпечної і/або небезпечної для здоров‘я атмосфери.