Veb-storinka zbirnyka naukovyh pratc

УДК 331.45≈ 614.839; 546.49; 627.413; 6220.9

Проблеми охорони праці в Україні : Збірник наукових праць. – К. : ДУ «ННДІПБОП», 2018. – Вип. 34. – 194 с.

Редакційна колегія
Головний редактор:

Кружилко О. Є., д-р техн. наук, старш. наук. співроб.

Заступник головного редактора:

Ткачук К. К., д-р техн. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Майстренко В. В., канд. техн. наук

Редакційна колегія:

Глива В. А.,д-р техн. наук, проф.,

Лапшин О. О., д-р техн. наук, доц.,

Левченко О. Г., д-р техн. наук, проф.,

Роланд І. М., д-р техн. наук, проф. (Румунія),

Сторож Я. Б., канд. техн. наук, доц.,

Сукач С. В., д-р техн. наук, доц.,

Чеберячко С. І., д-р техн. наук, доц.,

Шевченко В. Г., д-р техн. наук, проф.

 

 

Тематика:

охорона праці, гігієна праці, безпека праці, екологія

Засновник:

Державна установа «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»

Рік заснування:

1998

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 16352-4124Р від 21.01.2010 р.

Виходить два рази на рік

 

Збірник надсилається до провідних наукових бібліотек України, електронна

версія збірника зберігається у Національній бібліотеці України імені

В.І. Вернадського, індексується у загальнодержавній базі даних «Україніка

наукова» (реферативний журнал «Джерело»), у міжнародній наукометричній базі

даних «Google Scholar».

Мови видання : українська, англійська, російська.

Метою Збірника є публікація сучасних наукових досліджень, основних результатів

науково-дослідної діяльності у галузі охорони та гігієни праці, промислової безпеки, екології.

У Збірнику висвітлюються результати досліджень з теоретичних і практичних проблем з охорони праці та промислової безпеки у різних галузях економіки; вплив наглядової діяльності з охорони праці на рівень виробничого травматизму; значна увага приділяється питанням нормативного регулювання галузі охорони праці.

Наукові статті збірника можуть бути рекомендовані науковим та інженерно-технічним працівникам, аспірантам, магістрантам, студентам.

 

ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»

04060, м. Київ-60, вул. Вавілових, 13.

Тел. (044) 440-99-55; факс: (044) 440-99-13.

Е-mail: ndiop@ndiop.kiev.ua