Магістратура

В Державній установі «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» започатковується навчання за освітньо–науковою програмою «Охорона праці».

 

Галузь знань
«Цивільна безпека» Код 26

Спеціальність
«Цивільна безпека» Код 263

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Другий (магістерський) рівень; магістр з цивільної безпеки

Офіційна назва освітньої програми

«Охорона праці»

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 9 місяці

Наявність акредитації

Започаткування провадження освітньої діяльності

Цикл/рівень

Другий (магістерський) рівень вищої освіти / НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA- другий цикл, EQF-LLL- 7 рівень

Передумови

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

освітно-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

 

Метою освітньої програми є забезпечення на основі першого (бакалаврського) рівня, підготовку висококваліфікованих фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів, шляхом здобуття ними компетентностей, достатніх для виконання професійних обов’язків, оригінальних наукових досліджень, практичної, управлінської та науково-дослідної діяльності у сфері охорони праці, цивільної безпеки, цивільного захисту, виробничої та техногенної безпеки.

 

Придатність до праце-влаштування

Відповідно до здобутої освітньої кваліфікації магістр здатний виконувати професійні роботи за професіями, зазначеними у «ДК003:2010 Національний класифікатор України. Класифікатор професій», а саме:

1232 Начальник відділу охорони праці;

1210.1 Начальник штабу цивільного захисту;

1229.7 Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту

2149.2 Інженер з аварійно-рятувальних робіт

2149.2 Інженер з техногенно-екологічної безпеки

2149.2 Фахівець із цивільної оборони

2149.2 Інженер з охорони праці

2412.2 Експерт з умов праці

2414.2 Експерт технічний з промислової безпеки

Має право на зайняття первинних посад керівника та технічного керівника виробничих підрозділів у промисловості (в тому числі в службі охорони праці підприємства), наукового співробітника (цивільна безпека, охорона праці), викладача ВНЗ.

 

Перелік навчальних дисциплін:

Теорія і практика наукових досліджень;

Організація та управління діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту;

Моніторинг та профілактика надзвичайних ситуацій;

Промислова безпека сучасних виробничих технологій;

Інформаційні технології у сфері охорони праці;

Державне регулювання діяльності у сфері охорони праці;

Системи автоматичного контрою небезпечних факторів;

Атестація робочих місць;

Теорія виробничих (або професійних) ризиків;

Теорія прогнозу та прийняття рішень;

Психологічні аспекти людино-машинних систем.

 

Подальше навчання

Можливість продовження здобуття вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Можливість навчання за програмою 8 рівня HPK України, третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

 

Ресурсне забезпечення реалізації програми:

 - Кадрове забезпечення

Залучення до викладання дисциплін та проведення інтерактивних лекцій докторів наук зі значним досвідом науково-педагогічної роботи, а також практичним досвідом роботи в галузі цивільної безпеки та охорони праці.

 - Матеріально-технічне забезпечення

Використання сучасних комп’ютерних засобів та програмного забезпечення.

 - Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Підручники, навчальні посібники та періодичні наукові видання з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільної безпеки. Підручники та навчальні посібники до викладання дисциплін циклу професійної підготовки, які розміщені у фонді наукової бібліотеки ДУ «ННДІПБОП», Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського. Доступ до мережі Інтернет.

Умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень

Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення забезпечено безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.

Умови навчання та проживання здобувачів

Навчання проводиться на базі Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці. Навчальні аудиторії забезпечені сучасною комп'ютерною та оргтехнікою з відповідним програмним забезпеченням, усі комп'ютери підключені до мережі з доступом до високошвидкісного безлімітного інтернету, обладнанням для проведення практичних занять. Проживання іногородніх здобувачів передбачено в гуртожитку, що розміщені в екологічно-чистій місцевості Пуща-Водиця. Гуртожиток відповідає усім нормативним вимогам.

Контактна інформація

Доктор технічних наук, с.н.с., завідувач відділу Кружилко Олег Євгенович, тел. 0444404244

Категорія: