Нормотворчість

Науковий відділ нормативно-правового забезпечення

тел. (044) 440-12-49

До складу наукового відділу нормативно-правового забезпечення входять:

Наукова лабораторія нормотворчої діяльності

Завідувач лабораторії – Петера Володимир Леонідович

тел. (044) 440-12-49

Науковий сектор аналізу нормативно-правових актів.

Науковий сектор розробки нормативних актів.

Науковий сектор юридичного забезпечення 

Завідувач сектору – Квітко Аліна Вадимівна

тел. (044) 453-73-84

Основними напрямками роботи наукової лабораторії нормотворчої діяльності є:

– опрацювання (розроблення) нормативно-правових актів з охорони праці;

– організація правової роботи в ДУ «ННДІПБОП»;

– проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів.

Науковий відділ нормативно-правового забезпечення здійснює комплекс робіт за напрямками:

– розроблення нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів (локальних актів підприємства);

– оцінка ризиків для життя та здоров’я працівників на робочому місці;

– повне або часткове консультаційне супроводження розробки та впровадження системи управління охороною праці (СУОП) на підприємстві;

– розробка документованих процедур (методик, методичних рекомендацій, критеріїв) для функціонування СУОП на конкретному підприємстві;

– проведення аудиту охорони праці (аналізу стану охорони праці та функціонування СУОП на підприємстві).

Надання послуг з розповсюдження методичних видань, а саме:

1. Методичні рекомендації щодо проведення експертного обстеження (технічного діагностування) ливарного обладнання;

2. Методичні рекомендації щодо проведення експертного обстеження конвеєрного транспорту;

3. методичні рекомендації  щодо проведення експертного обстеження механічного обладнання неперервних широкосмугових станів гарячої прокатки;

4. Методичні рекомендації щодо експертизи коксовиштовхувача;

5. Методичні рекомендації щодо проведення експерного обстеження (технічного діагностування) металургійного та коксохімічного устаткування;

6. Методичні рекомендації щодо проведення експертного обстеження (технічного діагностування) агломераційної машини;

 

Інформація для розробників нормативно-правових актів щодо підготування необхідних супровідних документів

Закон України «Про охорону праці» визначає, що нормативно-правовий акт з охорони праці (далі – НПАОП) – це правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов’язкові для виконання. 

Для видання відповідного наказу щодо затвердження НПАОП необхідно підготувати наступний перелік документів:

1. Остаточна редакція проекту НПАОП (яка відповідає вимогам, викладеним в наказі Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5 «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів»);

2. Аналіз регуляторного впливу (документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики). Порядок підготовки аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів, їх оприлюднення та погодження із Держпідприємництвом, відстеження результативності регуляторних актів, розроблених з урахуванням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», регламентовано постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»;

3. Пояснювальна записка, що складається з 11 розділів у якій зазначається обґрунтування необхідності прийняття акта, мета і шляхи її досягнення, правові аспекти, фінансово-економічне обґрунтування, позиція заінтересованих органів (згідно додатку 2 до технічного завдання на розроблення НПАОП), регіональні аспекти, проведення громадської антидискримінаційної експертизи (якщо містять положення ознак дискримінації), запобігання корупції, громадське обговорення (для громадського обговорення остаточна редакція проекту НПАОП розміщується на сайті www.dnop.kiev.ua разом з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про оприлюднення, яке готує розробник), оцінка регуляторного акту (наводиться, якщо проведено аналіз регуляторного впливу проекту НПАОП), прогноз результатів. Вимоги до пояснювальної записки та її змісту визначеною в додатку 4 до Регламенту Кабінету Міністрів України, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950;

4. Довідка щодо відповідності нормативно-правового акта aquis communautaire, яка складається з 5 розділів за формою, визначеною в додатку 2 до Регламенту Кабінету Міністрів України, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950.

Примітка

Відповідного до вимог наказу Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5 «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 року за № 381/10661, нормативно правовий акт повинен розроблятися з урахуванням його галузевої належності, відповідати за обсягом регламентації визначеному в ньому предмету правового регулювання, повинен бути чітким, конкретним і зрозумілим, не повинен містити суперечливих нормативних приписів та інше.
При розробці нормативно-правового акта слід виходити з необхідності правового регулювання управлінської діяльності суб'єкта нормотворення, однією з форм реалізації якої є видання розпорядчих документів, вид яких (наказ, постанова, розпорядження, рішення) визначається законодавчими актами та положеннями. 
Нормативно-правовий акт, затверджений розпорядчим документом, може містити такі структурні одиниці: розділи, глави, пункти, підпункти, абзаци. Кожна структурна одиниця нормативно-правового акта (крім абзацу) відокремлюється від попередньої пропуском рядка. 
Текст нормативно-правового акта повинен відповідати нормативам державної мови, не повинні вживатися звороти розмовної мови та її експресивних форм, нечіткі словосполучення, загальні міркування, гасла, заклики.

Нормативно-правовий акт, що подається на державну реєстрацію, має відповідати Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, правилам нормопроектувальної техніки, узгоджуватися з раніше прийнятими нормативно-правовими актами, викладатися згідно з правилами українського правопису та вимогами Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади затвердженої Постановою Кабінетів Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153.

Категорія: