Veb-storinka zbirnyka naukovyh pratc

УДК 331.45≈ 614.839; 546.49; 627.413; 6220.9

Проблеми охорони праці в Україні : Збірник наукових праць. – К. : ДУ «ННДІПБОП», 2018. – Вип. 34. – 194 с.

Редактор Н. В. Остапчук

Над випуском працювала Н. В. Остапчук

Підписано до друку 21.11.2018 р., формат 60 х 84 1/16.

Папір BERGA speed (80 g/m2).

Друк – офсетний. Ум.-друк. арк. – 9,54. Наклад –100 прим.

ДУ «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»

04060, м. Київ-60, вул. Вавілових, 13.

Тел. (044) 440-99-55; факс: (044) 440-99-13.

Е-mail: ndiop@ndiop.kiev.ua

 

Друкарня  ДП «Інженерно-виробничий центр Алкон» НАНУ

вул. Автозаводська, буд. 2, м. Київ, 04074,

тел.: (044) 430 81 50

e-mail: kylo@ukr.net