Короткострокова Програма підвищення кваліфікації учасників професійного навчання за спеціальною короткостроковою програмою «Безпека та здоров’я на роботі у контексті інтеграції до ЄС»

Напрям:

  • Охорона праці

Опис програми:

  1. АКТУАЛЬНІСТЬ.

Після підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, Україна вживає значних зусиль для того, щоб привести чинне законодавство у відповідність до міжнародних та європейських стандартів з безпеки і здоров’я на роботі.

Останнім часом ці зусилля були закріплені у Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 989-р, яка створює підґрунтя для реформування та приведення у відповідність національної системи безпеки і здоров’я на роботі до стандартів ЄС та МОП та пропонує план її реалізації.

Директиви ЄС з БЗР, наприклад, такі як, 2009/104/EC від 16 вересня 2009 року, що стосується мінімальних вимог безпеки та здоров’я під час використання робочого обладнання працівниками під час роботи (Європейський Парламент та Рада Європи, 2009a) та 89/656/EEC від 30 листопада 1989 року, що стосується мінімальних вимог щодо безпеки та здоров’я під час використання засобів індивідуального захисту працівниками на робочому місці (Рада Європи, 1989c), були закріплені в чинній нормативно-правовій базі через накази Міністерства соціальної політики України (Мінсоцполітики).

Однак, значна кількість нещасних випадків на роботі та профзахворювань вказують на те, що в Україні ще багато належить зробити, коли йдеться про запобігання професійним ризикам та сприянню безпеці, здоров’ю та добробуту працівників.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Підвищення кваліфікації учасників професійного навчання відбувається за спеціальною короткостроковою програмою (далі – Професійна програма), яка розроблена з метою формування у її учасників знань про напрям та категорію «безпека та здоров’я на роботі» у контексті інтеграції України до ЄС.

            Навчання передбачає дистанційну форму навчання з поточним та підсумковим контролем.

            Програма навчання поділена на 3 (три) модулі та 9 (дев’ять) тем.

 

  1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.

Метою є надання державним службовцям комплексу знань, умінь і управлінських навичок, необхідних для розуміння і оцінювання викликів і можливостей безпеки і здоров’я на роботі в умовах євроінтеграційних прагнень України.

Навчання за Тренінговою програмою передбачає реалізацію таких завдань:

–  оволодіння системою знань про:

1) європейське законодавство з безпеки і здоров’я на роботі;

2) нормативно-правову базу з безпеки та здоров’я на роботі в системі чинного законодавства України;

3) директиви ЄС та інші нормативно-правові акти ЄС з безпеки і здоров’я на роботі та їх імплементація в національне законодавство Україні;

–  розвиток системи знань, умінь та навичок, які забезпечують здатність ефективно реалізувати державну політику України у сфері безпеки та здоров’я на роботі.

 

Тренінгова програма розроблена згідно з принципами:

– орієнтації на зміст, напрями, форми, методи та засоби забезпечення діяльності органів державної влади щодо забезпечення державної політики України у сфері безпеки та здоров’я на роботі;

– відкритості, доступності та інтегрованості з професійними програмами і міжнародними стандартами підготовки працівників сфери публічного управління та адміністрування;

– орієнтації на сучасні вимоги до організації навчального процесу;

– гуманізації та гуманітаризації освіти.

 

  1. ВИМОГИ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДО ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ – СЛУХАЧІВ ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ 

Загальні вимоги до слухачів: 

– вміння реалізовувати отримані знання відповідно до  напряму своєї службової діяльності, систематизовувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію;

– дотримання чинного законодавства, ініціативність, особиста ввічливість, тактовність та витримка.

 

Слухачі повинні знати:

– зміст основних категорій та понять, що  стосуються охорони праці, безпеки та здоров’я на роботі;

– Конституцію України; Закони України та підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність органів державної влади чи місцевого самоврядування;

 

Слухач повинен уміти:

– орієнтуватися в системі та ієрархії нормативно-правових актів України;

– орієнтуватися в системі та ієрархії нормативно-правових актів ЄС;

– орієнтуватися в основних завданнях державної політики України в сфері безпеки та здоров’я на роботі;

– аналізувати й узагальнювати отриману інформацію;

– реалізовувати отримані знання у практичній діяльності.

 

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇЇ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

У навчальному процесі підвищення кваліфікації за Тренінговою програмою активно використовуються прогресивні освітні технології, які стимулюють освітні потреби слухачів до опанування новими знаннями та передовим вітчизняним і зарубіжним досвідом, відображають у формах і методах навчання.

Для успішного оволодіння навчальним матеріалом передбачається добирати методи з урахуванням специфіки завдань кожного з етапів навчання за тренінговою програмою.

Навчальній роботі слухачів у процесі застосування різних форм організації навчання передбачається надавати проблемного та комплексного характеру, що полягає у поєднанні завдань, змісту та технологій, пов’язаних як з вивченням теоретичного матеріалу, так і з оволодінням уміннями виконувати практичні завдання, спрямовані на формування умінь, необхідних для забезпечення ефективності підвищення кваліфікації.

У процесі реалізації програми підвищення кваліфікації передбачається використання таких активних засобів навчання:

–        опорні структурно-логічні схеми навчального матеріалу;

–        витяги з конспектів лекцій;

–        слайди за темами семінару;

–        тестові завдання для поточного та підсумкового контролю і самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу;

Програма підвищення кваліфікації передбачає засвоєння питань безпеки та здоров’я на роботі  на основі опрацювання відповідних нормативно-правових актів, наукових праць, навчальної літератури і матеріалів періодичних видань, матеріалів Інтернету.

Тренінгова програма побудована за модульним принципом і складається із загальної, функціональної і галузевої складових.

Опрацювання навчального матеріалу за програмою підвищення кваліфікації потребує використання поточного та підсумкового контролю із застосуванням тестових завдань, індивідуальних та фронтальних бесід тощо.

Тривалість навчальної роботи за Тренінгова програмою складає 1кредит ЄКТС (30 годин), із них дистанційне навчання – 0,67 кредити ЄКТС (20 годин). Навчання визначається в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) та академічних годинах (1 академічна година становить 45 хвилин, 2 академічні години без перерви – 1 годину 20 хвилин) і включає час для проведення навчальних занять під керівництвом викладачів та самостійної навчальної роботи слухачів, враховуючи, що обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин).

Для працівників Держпраці та її територіальних органів підвищення кваліфікації за даною програмою безкоштовне. Для всіх інших слухачів вартість підвищення кваліфікації становить 500 грн 00 коп.