СПЕЦІАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА підвищення кваліфікації учасників професійного навчання «Особливості регулювання трудових відносин під час дії воєнного стану та у післявоєнний період»

Напрям:

  •  Трудові відносини
  1. 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Підвищення кваліфікації учасників професійного навчання відбувається за спеціальною короткостроковою програмою (далі – Професійна програма), яка розроблена з метою формування у її учасників знань про напрям та категорію «трудове законодавство у воєнний та післявоєнний період».

Навчання передбачає дистанційну форму навчання з поточним та підсумковим контролем. 

Програма навчання поділена на 3 (три) модулі та 11 (одинадцять) тем.

 

  1. 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.

Метою є надання інспекторам праці комплексу знань, умінь і управлінських навичок, необхідних для ефективної реалізації державної політики у сфері праці в умовах воєнного стану та в післявоєнний період.

Навчання за Тренінговою програмою передбачає реалізацію таких завдань:

–  оволодіння системою знань про:

1) основні напрями правового регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану та в післявоєнний період в Україні;

2) міжнародно-правове регулювання праці, нормативно-правову базу у сфері праці в системі чинного законодавства України;

3) тенденції розвитку трудових правовідносин в умовах ринкової економіки;

–  розвиток системи знань, умінь та навичок, які забезпечують здатність ефективно реалізувати державну політику України у сфері праці.

Тренінгова програма розроблена згідно з принципами:

– орієнтації на зміст, напрями, форми, методи та засоби забезпечення діяльності органів державної влади щодо забезпечення державної політики України у сфері трудових відносин;

– відкритості, доступності та інтегрованості з професійними програмами і міжнародними стандартами підготовки працівників сфери публічного управління та адміністрування;

– орієнтації на сучасні вимоги до організації навчального процесу;

– гуманізації та гуманітаризації освіти.

 

  1. 3. ВИМОГИ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДО ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ – СЛУХАЧІВ ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ 

Загальні вимоги до слухачів: 

– вміння реалізовувати отримані знання відповідно до  напряму своєї службової діяльності, систематизовувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію;

– дотримання чинного законодавства, ініціативність, особиста ввічливість, тактовність та витримка.

 

Слухачі повинні знати:

– зміст основних категорій та понять, що стосуються галузі трудового права;

– Конституцію України; Закони України та підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність органів державної влади чи місцевого самоврядування;

 

Слухач повинен уміти:

– орієнтуватися в системі та ієрархії нормативно-правових актів України;

– орієнтуватися в основних завданнях державної політики України в сфері трудових відносин;

– аналізувати й узагальнювати отриману інформацію;

– реалізовувати отримані знання у практичній діяльності.

 

  1. 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇЇ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

У навчальному процесі підвищення кваліфікації за Тренінговою програмою активно використовуються прогресивні освітні технології, які стимулюють освітні потреби слухачів до опанування новими знаннями та передовим вітчизняним і зарубіжним досвідом, відображають у формах і методах навчання.

Для успішного оволодіння навчальним матеріалом передбачається добирати методи з урахуванням специфіки завдань кожного з етапів навчання за тренінговоюпрограмою.

Навчальній роботі слухачів у процесі застосування різних форм організації навчання передбачається надавати проблемного та комплексного характеру, що полягає у поєднанні завдань, змісту та технологій, пов’язаних як з вивченням теоретичного матеріалу, так і з оволодінням уміннями виконувати практичні завдання, спрямовані на формування умінь, необхідних для забезпечення ефективності підвищення кваліфікації.

У процесі реалізації програми підвищення кваліфікації передбачається використання таких активних засобів навчання:

–       відео лекції з викладом навчального матеріалу;

–       слайди за темами семінару;

–       тестові завдання для поточного та підсумкового контролю і самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу;

Програма підвищення кваліфікації передбачає засвоєння знань про організацію трудових відносин під час дії воєнного стану та у післявоєнний період на основі опрацювання відповідних нормативно-правових актів, наукових праць, навчальної літератури і матеріалів періодичних видань, матеріалів з Інтернету.

Тренінговапрограма побудована за модульним принципом і складається із загальної, функціональної і галузевої складових.

Опрацювання навчального матеріалузапрограмою підвищення кваліфікації потребує використання поточного та підсумкового контролю із застосуванням тестових завдань.

Тривалість навчальної роботи за Тренінговою програмою складає 1 кредит ЄКТС (30 годин), із них дистанційне навчання – 0,67 кредити ЄКТС (20 годин). Навчання визначається в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) та академічних годинах (1 академічна година становить 45 хвилин, 2 академічні години без перерви – 1 годину 20 хвилин) і включає час для проведення навчальних занять під керівництвом викладачів та самостійної навчальної роботи слухачів, враховуючи, що обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин).


Для працівників Держпраці та її територіальних органів підвищення кваліфікації за даною програмою безкоштовне. Для всіх інших слухачів вартість підвищення кваліфікації становить 500 грн 00 коп.