СК «Детінізація трудових відносин»

КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА підвищення кваліфікації учасників професійного навчання за спеціальною короткостроковою програмою «ДЕТІНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН»

Спеціальна короткострокова програма

Джерело фінансування – Iнші умови

Напрям:

  • Трудові відносини

Для працівників Держпраці навчання за спеціальною короткостроковою програмою проводиться безкоштовно, для всіх інших слухачів вартість навчання становить 500 грн.

Опис програми:

  1. АКТУАЛЬНІСТЬ.

В умовах воєнного стану в Україні, коли дія принципу свободи праці суттєво змінюється, важливим стає не лише рівень, але і характер зайнятості населення, який має значні відмінності у формальному та неформальному сегментах ринку праці.

Беззаперечним є той факт, що неналежне оформлення трудових відносин створює низку негативних наслідків та ризиків для всіх учасників ринку та цілого ряду державних органів. Будь-яка спроба протистояти моделі незадекларованої зайнятості потребує складного підходу із застосуванням превентивних заходів.

  1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.

Підвищення кваліфікації учасників професійного навчання за спеціальною короткостроковою програмою, розроблена з метою формування у її учасників знань про напрям та категорію «трудові відносини», а саме знань про проблему використання незадекларованої праці.

  1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ.

Метою є надання інспекторам праці, а також іншим слухачам комплексу знань, умінь і управлінських навичок, необхідних для ефективної реалізації державної політики у сфері праці в умовах воєнного стану та в післявоєнний період, проведення оцінки ризиків використання незадекларованої праці суб’єктами господарювання та управління цими ризиками.

Навчання за Тренінговою програмою передбачає реалізацію таких завдань:

– оволодіння системою знань про:

1) основні напрями правового регулювання трудових відносин в умовах воєнного стану та в післявоєнний період в Україні, у тому числі щодо використання суб’єктами господарювання сучасних інструментів ухилення від неналежного оформлення трудових відносин;

2) міжнародний досвід боротьби з нелегальною працею;

3) проведення оцінки та управління ризиками неналежного оформлення трудових відносин роботодавцями в Україні;

– розвиток системи знань, умінь та навичок, які забезпечують здатність ефективно реалізувати державну політику України у сфері праці, у т.ч. боротьби з нелегальною працею в Україні.

Тренінгова програма розроблена згідно з принципами:

– орієнтації на зміст, напрями, форми, методи та засоби забезпечення діяльності органів державної влади щодо забезпечення державної політики України у сфері безпеки та здоров’я на роботі;

– відкритості, доступності та інтегрованості з професійними програмами і міжнародними стандартами підготовки працівників сфери публічного управління та адміністрування;

– орієнтації на сучасні вимоги до організації навчального процесу;

– гуманізації та гуманітаризації освіти.

  1. ВИМОГИ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДО ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ – СЛУХАЧІВ ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ

Загальні вимоги до слухачів:

– вміння реалізовувати отримані знання відповідно до  напряму своєї службової діяльності, систематизовувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію;

– дотримання чинного законодавства, ініціативність, особиста ввічливість, тактовність та витримка.

Слухачі повинні знати:

– зміст основних категорій у сфері трудових відносин;

– Конституцію України; Закони України та підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють діяльність органів державної влади чи місцевого самоврядування;

Слухач повинен уміти:

– орієнтуватися в системі та ієрархії нормативно-правових актів України;

– орієнтуватися в системі та ієрархії нормативно-правових актів ЄС;

– орієнтуватися в основних завданнях державної політики України в сфері безпеки та здоров’я на роботі;

– аналізувати й узагальнювати отриману інформацію;

– реалізовувати отримані знання у практичній діяльності.

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇЇ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

У навчальному процесі підвищення кваліфікації за Тренінговою програмою активно використовуються прогресивні освітні технології, які стимулюють освітні потреби слухачів до опанування новими знаннями та передовим вітчизняним і зарубіжним досвідом, відображають у формах і методах навчання.

Для успішного оволодіння навчальним матеріалом передбачається добирати методи з урахуванням специфіки завдань кожного з етапів навчання за тренінговою програмою.

Навчальній роботі слухачів у процесі застосування різних форм організації навчання передбачається надавати проблемного та комплексного характеру, що полягає у поєднанні завдань, змісту та технологій, пов’язаних як з вивченням теоретичного матеріалу, так і з оволодінням уміннями виконувати практичні завдання, спрямовані на формування умінь, необхідних для забезпечення ефективності підвищення кваліфікації.

У процесі реалізації Тренінгової програми передбачається використання таких активних засобів навчання:

– опорні структурно-логічні схеми навчального матеріалу;

– слайди за темами семінару;

– тестові завдання для контролю і самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу.

Тренінгова програма передбачає засвоєння знань за темою на основі опрацювання відповідних нормативно-правових актів, наукових праць, навчальної літератури і матеріалів періодичних видань, матеріалів Інтернету.

Тренінгова програма побудована за модульним принципом.

Опрацювання навчального матеріалу за Тренінговою програмою потребує використання підсумкового контролю із застосуванням тестових завдань.

Тривалість навчальної роботи за Тренінгова програмою складає 1 кредит ЄКТС (30 годин), із них аудиторних – 0,67 кредити ЄКТС (20 годин). Навчання визначається в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) та академічних годинах (1 академічна година становить 45 хвилин, 2 академічні години без перерви – 1 годину 20 хвилин) і включає час для проведення навчальних занять під керівництвом викладачів та самостійної навчальної роботи слухачів, враховуючи, що обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин).